quick

+添加引用请求

我们的快速升降机(QLA)是一种智能提升装置,被广泛认为是“最佳提升解决方案!”

适用于准备将自己发动到新万博wanbetx时代的手动处理,提高生产率并降低伤害的行业。

<\/span>","sku":"L013600","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 50i
\nReach 3000mm
\n50kg capacity<\/p>\n","variation_id":15245,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013601"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"Quick Lift Arm QLA 100i L013601","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601.png","alt":"Quick Lift Arm QLA 100i L013601","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601-600x131.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601-600x131.png 600w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601-300x65.png 300w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601-768x167.png 768w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601-150x33.png 150w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601-800x174.png 800w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601.png 840w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601.png","full_src_w":840,"full_src_h":183,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013601-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":600,"src_h":131},"image_id":15295,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013601","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 100i
\nReach 3000mm
\n100kg capacity<\/p>\n","variation_id":15246,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013602"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"Quick Lift Arm QLA 100i L013602","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602.png","alt":"Quick Lift Arm QLA 100i L013602","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602-600x131.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602-600x131.png 600w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602-300x65.png 300w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602-768x167.png 768w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602-150x33.png 150w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602-800x174.png 800w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602.png 840w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602.png","full_src_w":840,"full_src_h":183,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013602-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":600,"src_h":131},"image_id":15310,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013602","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 100i
\nReach 4000mm
\n100kg capacity<\/p>\n","variation_id":15247,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013603"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"Quick Lift Arm QLA 100i L013603","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603.png","alt":"Quick Lift Arm QLA 100i L013603","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603-600x131.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603-600x131.png 600w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603-300x65.png 300w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603-768x167.png 768w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603-150x33.png 150w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603-800x174.png 800w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603.png 840w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603.png","full_src_w":840,"full_src_h":183,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-100i-L013603-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":600,"src_h":131},"image_id":15296,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013603","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 100i
\nReach 5000mm
\n100kg capacity<\/p>\n","variation_id":15248,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013604"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"Quick Lift Arm QLA 200i L013604","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604.png","alt":"Quick Lift Arm QLA 200i L013604","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604-600x129.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604-600x129.png 600w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604-300x65.png 300w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604-768x166.png 768w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604-150x32.png 150w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604-800x173.png 800w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604.png 848w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604.png","full_src_w":848,"full_src_h":183,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013604-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":600,"src_h":129},"image_id":15297,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013604","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 200i
\nReach 3000mm
\n200kg capacity<\/p>\n","variation_id":15249,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013605"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"Quick Lift Arm QLA 200i L013605","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605.png","alt":"Quick Lift Arm QLA 200i L013605","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605-600x129.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605-600x129.png 600w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605-300x65.png 300w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605-768x166.png 768w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605-150x32.png 150w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605-800x173.png 800w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605.png 848w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605.png","full_src_w":848,"full_src_h":183,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013605-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":600,"src_h":129},"image_id":15298,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013605","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 200i
\nReach 4000mm
\n200kg capacity<\/p>\n","variation_id":15250,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013606"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"Quick Lift Arm QLA 200i L013606","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606.png","alt":"Quick Lift Arm QLA 200i L013606","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606-600x129.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606-600x129.png 600w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606-300x65.png 300w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606-768x166.png 768w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606-150x32.png 150w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606-800x173.png 800w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606.png 848w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606.png","full_src_w":848,"full_src_h":183,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-200i-L013606-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":600,"src_h":129},"image_id":15299,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013606","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 200i
\nReach 5000mm
\n200kg capacity<\/p>\n","variation_id":15251,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013607"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"Quick Lift Arm QLA 300i L013607","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607.png","alt":"Quick Lift Arm QLA 300i L013607","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607-600x165.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607-600x165.png 600w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607-300x83.png 300w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607-768x211.png 768w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607-150x41.png 150w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607-800x220.png 800w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607.png 828w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607.png","full_src_w":828,"full_src_h":228,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013607-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":600,"src_h":165},"image_id":15300,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013607","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 300i
\nReach 3000mm
\n300kg capacity<\/p>\n","variation_id":15252,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013608"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"Quick Lift Arm QLA 300i L013608","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608.png","alt":"Quick Lift Arm QLA 300i L013608","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608-600x165.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608-600x165.png 600w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608-300x83.png 300w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608-768x211.png 768w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608-150x41.png 150w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608-800x220.png 800w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608.png 828w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608.png","full_src_w":828,"full_src_h":228,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/Quick-Lift-Arm-QLA-300i-L013608-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":600,"src_h":165},"image_id":15301,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013608","variation_description":"

Quick Lift Arm QLA 300i
\nReach 4000mm
\n300kg capacity<\/p>\n","variation_id":15253,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013811"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"L013811 Quick Lift Arm free standing pillar","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013811-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar.png","alt":"L013811 Quick Lift Arm free standing pillar","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013811-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013811-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar.png 189w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013811-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar-100x300.png 100w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013811-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar-50x150.png 50w","sizes":"(max-width: 189px) 100vw, 189px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013811-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar.png","full_src_w":189,"full_src_h":565,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013811-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013811-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":189,"src_h":565},"image_id":15374,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013811","variation_description":"

Quick Lift Arm free-standing pillar
\nSuit models 200kg and below<\/p>\n","variation_id":15254,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"},{"attributes":{"attribute_product-variation":"L013814"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":"","display_regular_price":"","image":{"title":"L013814 Quick Lift Arm free standing pillar","caption":"","url":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013814-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar.png","alt":"L013814 Quick Lift Arm free standing pillar","src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013814-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar.png","srcset":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013814-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar.png 189w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013814-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar-100x300.png 100w, \/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013814-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar-50x150.png 50w","sizes":"(max-width: 189px) 100vw, 189px","full_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013814-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar.png","full_src_w":189,"full_src_h":565,"gallery_thumbnail_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013814-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"\/\/www.concord11lows.com\/wp-content\/uploads\/L013814-Quick-Lift-Arm-free-standing-pillar-160x160.png","thumb_src_w":160,"thumb_src_h":160,"src_w":189,"src_h":565},"image_id":15375,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":false,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"<\/span>","sku":"L013814","variation_description":"

Quick Lift Arm free-standing pillar
\nSuit 300kg models only<\/p>\n","variation_id":15255,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":false,"weight":"","weight_html":"N\/A"}]">
清除

附加信息

它是如何工作的?

操作员夹持快速升降机控制手柄,从而传感操作员手的上行。然后,电动机的提升运动随着速度,平滑,快速运动,每秒高达500mm的快速运动。无论负载如何,手柄上只有20克力要提升负载。当把手释放时,负载平稳地走到挡块,并且工件平衡。

适合您的组织的一系列好处!

快速升降机超轻铰接设计为惯性提供了低耐受性,由于其微小的质量和低惯性矩。快速提升臂可以安装到现有的建筑柱上,悬挂在天花板上或安装在独立柱上。还可以在便携式底座上供应快速升降臂,用于定位在工作场所的各个位置。

要配置解决方案,请根据容量和到达,从快速升降机下方选择。然后选择适合该任务的快速升降句柄。用独立的支柱(如果需要)合作伙伴,连接到240V电源,并配置了一个终极包装。

快速抬起手臂不覆盖您所需要的工作区?

试试我们快速升降轨对于需要提升解决方案的任务,可用于更大的工作环境。这是一款令人印象深刻的起重机轨道安装的解决方案。或者,查看我们的范围快速抬起手柄和夹具找到一个独特的控制单元。

单击PDF按钮以了解更多信息。

产品变化

图像 描述 产品代码 价格(不含GST)

快速提升臂QLA 50i
达到3000mm.
50kg容量

L013600

快速提升臂QLA 100i
达到3000mm.
100公斤容量

L013601.

快速提升臂QLA 100i
达到4000毫米
100公斤容量

L013602

快速提升臂QLA 100i
达到5000mm.
100公斤容量

L013603

快速升降臂qla 200i
达到3000mm.
200kg产能

L013604

快速升降臂qla 200i
达到4000毫米
200kg产能

L013605

快速升降臂qla 200i
达到5000mm.
200kg产能

L013606.

快速提升臂QLA 300i
达到3000mm.
300公斤容量

L013607.

快速提升臂QLA 300i
达到4000毫米
300公斤容量

L013608

快速升降臂式自卸支柱
套装型号200kg及以下

L013811

快速升降臂式自卸支柱
仅适用于300kg型号

L013814

你也许也喜欢…

agg.5.

加入我们的邮件列表

我们保证不会垃圾邮件,而不是向任何其他第三方提供您的电子邮件地址。
  • 此字段用于验证目的,应保持不变。

我们信任